Žalm 81 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 81 2. časť komentár: Keby ma môj ľud počúval

Záverečné slová žalmu možno vnímať ako pokus o znovuzískanie strateného ľudu. Vyjadruje predovšetkým Boží záujem o ľud a vnútorný vzťah k národu. Tento by mal ako prvý hľadať Boha po neúspechoch, útlaku od nepriateľov a hladovaní. Posledný raz tu zaznieva kľúčové slovo počúvať. Želanie, aby Izrael kráčal „po mojich cestách“ je zaužívaným vyjadrením z povzbudení zachovávať zákon. „Aj teraz, keby si želali vrátiť sa ku mne a počúvať ma (hneď by som) ochotne prijal ich pokánie. – Boh si túžobne praje, aby Izrael dbal na jeho slová.“ (Raši/Feuer).

Izraelu Boh ponúka niečo, čo človek nie je schopný urobiť. Vyjadruje osobnú angažovanosť, keď sa Boh sám chce postarať o Izraelových nepriateľov.

Vo v. 16 prichádza opäť k zmene osoby. Už nerozpráva Boh, ale tretia osoba rozpráva o Bohu. Poslušnosť Izraela môže mať následky aj pre tých, čo nenávidia (nepriateľov a utláčateľov). Nastane zmena – stanú sa z nich tí, čo sa Pánovi zaliečajú. Hieronym vysvetľuje, že tak ako je Židom prisľúbená spása na konci časov, tak sa to stane aj pre hriešnikov, „nepriateľov Božích“, ktorí sa obrátia, a teda ich čas potrvá naveky.

Posledný verš žalmu hovorí obrazmi požehnaného života v Zasľúbenej zemi. Obidva produkty sú nevyhnutnou súčasťou každodenného života, pretože pšenica tvorila základnú obživu človeka a slúžila na aj prípravu obetných chlebov. Med zo skaly je zasa známym obrazom úrodnej, požehnanej krajiny. Zároveň obraz možno vnímať aj metaforicky, ako to navodzuje alúzia na Dt 32,13, kde je Boh skalou, z ktorej med vychádza. V závere žalmu posledný raz Boh prehovára a rajský obraz sýtenia medom zo skaly je bodkou za slávnostným Božím prejavom v tomto žalme. „Keď Izrael poslúcha Boha, on sa oň štedro stará.“ (Feuer) „Kristus sa ľuďom ponúkol ako nebeský pokrm, ako chlieb, ktorým je on sám.“ (Euzébius) Bernard z Clairvaux na základe v.17 opisuje blaženosť, ku ktorej je povolaný človek, ktorý „i keď len na chvíľočku mohol vidieť vesmír zliaty v jedinom lúči slnka“, čím chce vyjadriť, že taký človek „radostným a dokonalým spôsobom nachádza v Stvoriteľovi poznanie stvorení.“

WordPress Video Lightbox Plugin