Žalm 89 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Komentár 2. časť: 

Augustín vysvetľuje, že zakaždým, keď vidíme prejaviť milosrdenstvo voči vinným alebo ospravedlnenie hriešnika, vždy chválime úžasné Božie skutky. Je veľké jeho milosrdenstvo, ktoré sa prejavuje v tom, že stratení sú zachránení. 

„Nebeské zástupy (hviezdy a planéty) sa nemôžu rovnať ani podobať Pánovi, ktorý ich stvoril…. Medzi Božími synmi znamená medzi planétami a nebeskými telesami, lebo ich ovládajú anjeli, a preto sú pokladané za ich synov.“ (Radak) 

Boh je ohromujúci pre anjelov, ktorí mu slúžia a sú okolo neho počas zasadnutia nebeského súdneho dvora.“ (Radak)

„Stvoriteľ priviedol k bytiu zástupy tvorov a jedine on je zvrchovaný Pán, ktorý ich existenciu naďalej udržiava, a to aj v prípade, že sa stvorenia od neho odvracajú. Talmud vysvetľuje silu, resp. zvrchovanosť Boha ako jeho schopnosť ovládať sa.“ (Feuer)

„Keby Boh neovládol moria a nevymedzil im hranice (Ž 33,7), vyliali by sa a zaplavili by zem. Božia moc nad vlnami mora bola najviditeľnejšou pri rozdelení Trstinového mora (porov. Ex 14,21-22), keď sa vody nahromadili ako múry a hrozilo, že sa zrútia. Kým Izraeliti prechádzali cez more, Boh utišoval jeho dvíhajúce sa vlny.“ (Radak) „Podobne ako nad rozbúreným morom panuje Boh aj nad ostatnými stvoreniami.“(Sforno)

„Slovo Rahab znamená aj pýchu, a tak (je narážkou na pyšnú ríšu) Egypt, ako v Iz 51,9 a 87,4 (taktiež možno to vidieť v žalmoch Ž 87,4 a Ž 40,5). Pán túto ríšu pošliapal ako ťažko raneného vtedy, keď dovolil, aby sa cez Egypťanov prevalili vody Trstinového mora.“ (Radak)

„Svet je pojem, ktorý označuje obývanú časť zeme. Toto územie obdaril Boh veľkým bohatstvom prírodných zdrojov, aby človek mohol žiť pohodlne.“ (Radak)

„Boh nevládne len nad nebesami a zemou, ako sme videli v predchádzajúcich veršoch, ale ovláda aj všetky štyri svetové strany.“ (Radak) Keď sa v Písme hovorí o svetových stranách, prvou je východ, čo znamená aj začiatok, lebo deň sa začína tam, kde vychádza slnko, na východe. Keď je človek k nemu obrátený tvárou, jeho pravá ruka smeruje na juh a toto slovo označuje aj pravú ruku, pravicu.“ (Mecudot) „Tábor je známy svojou výškou a šírkou. Kto vidí tieto impozantné vrchy (Tábor a Hermon), isto naň zapôsobí majestátnosť stvorenia a začne chváliť a velebiť Boha. Keďže oba vrchy pohýnajú ľudí k radostnému spevu, akoby aj samy spievali: pri tvojom mene jasajú (z tvojho mena sa radujú)“ (Radak)

„Božie rameno slúži na obranu Izraela a Božia ruka zasahuje proti tým, čo mu odporujú.“ (Sforno) „Niektorí muži majú silu, ale chýba im odvaha. Boh má oboje, aj silné rameno, aj hrdinskú odvahu, moc. Čím dlhšie má človek zdvihnuté ruky, tým ich má slabšie. U Boha je to opačne, čím dlhšie je jeho pravica zdvihnutá, tým je pevnejšia.“ (Jaavec Hadoreš)

„Slovo spravodlivosť sa tu chápe aj ako dobročinnosť (lebo deliť sa s tým, kto má menej, je spravodlivé). Spravodlivé skutky ľudí sa podľa Talmudu uchovávajú v nebesiach, kde sú v základoch Božieho trónu… Boh pre svoju spravodlivosť a právo zahŕňa človeka zvláštnou starostlivosťou. Milosrdenstvo a vernosť má vždy na dosah a neváha ich využiť pre dobro ľudstva.“ (Radak) Milosrdenstvo a vernosť ako charakteristika Boha sa nachádzajú v jazyku žalmov častejšie (porov. Ž 40,11, Ž 75,11, Ž 108,5,  Ž 115,1, Ž 117,2, Ž 138,2) a tu sú poeticky predstavené ako súčasť slávnostného Pánovho sprievodu. Žalmista uisťuje, že milosrdenstvo Boha je neotrasiteľné a je možné sa naň vždy spoľahnúť.

„Pán je oporou a svetlom, v ktorom človek kráča. Vďaka jeho sile ľudská slabosť má podporu. On svojou silou upevňuje človeka.“ (Augustín)

WordPress Video Lightbox Plugin