Žalm 89 – 3. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 89 komentár 3. časť:

„Keď učenci uvažovali, ku ktorým verným a nábožným mužom Boh vo videní prehovoril, navrhli rôzne možnosti. Boli to 1. Abrahám, Dávid a Mojžiš. 2. prorok Nátan a čarodejník Gad.“ (Raši a Sforno). „3. chrámoví hudobníci, speváci ako Heman a Étan, ktorých volali vidci a proroci, a starší ako vyvolení.“ (Ibn Ezra) 4. „Prorok Samuel“ (Radak). „5. Znalci Tóry.“ (Feuer)

„Podľa Midraša len v troch prípadoch Písmo hovorí, že Boh niečo našiel, resp. zistil: 1. pri Abrahámovi zistil si/našiel si, že jeho srdce je verné tebe (Neh 9,8), 2. našiel som Dávida (Ž 89,21) a 3. pri Izraelitoch Boh zistil, že mu boli po dlhom putovaní po púšti verní. Zakaždým boli títo vzácni ľudia akoby stratení medzi mnohými inými, ale Boh ich našiel a nechal ich zažiariť.“ (GnRb 38,10)

„Verš 23 chce povedať, že nijaký nepriateľ ho nepremôže, aby bol dlžníkom.“ (Raši)

„Kráľova tvár je majestátnym odrazom Božieho obrazu.“ (Alšich)

Výpoveď vo verši 25 sa odvoláva na v. 15, kde sa hovorí, že spomínané dve charakteristiky sú súčasťou Pánovho sprievodu, a teda sa nachádzajú všade tam, kde sa prejavuje jeho konanie. 

Dávid tu nie je predstavený len ako Pánov pomazaný vládca, ale predovšetkým ako kráľ sediaci na Pánovom tróne. „Boh dá Dávidovi vládu aj nad národmi, ktoré sa plavia po moriach. Má moc to urobiť, pretože on je ten, kto vládne nad nadutosťou mora.“ (Ibn Ezra)

„Dávid je pokladaný za prvorodeného, lebo bol prvým kráľom Dávidovho domu, dynastie Izraela ustanovenej Bohom. Keďže vláda Šaula bola ukončená predčasne, on si tento titul nezaslúžil. Podľa MidrTeh je Dávid označený týmto slovom preto, lebo tak ako prvorodený syn aj on mal nárok na dva podiely z otcovho majetku a dostal dve čiastky Bohom ustanoveného kráľovstva: vládu na tomto svete aj v nastávajúcom svete. Dávid bol vyvýšený nad všetkých ostatných kráľov zeme jednoducho preto, lebo uznal, že zvrchovaným vládcom sveta je Boh.“ (Feuer)

„Len na zemi zakúša človek striedanie období tmy a svetla, v nebesiach však večné Božie svetlo tvorí nekonečný deň (bez tmavej noci).“ (Alšich)

WordPress Video Lightbox Plugin