Žalm 9 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 9: komentár: Pán tróni naveky

Mnohé žalmy nám ponúkajú modlitbu chudobných a utláčaných, v mnohých
žalmoch sa hľadá ochrana a spravodlivosť a vie sa, že Boh je verný a ochráni toho,
kto sa utieka k nemu s dôverou. Aj v tomto žalme, žalmista vyznáva svoju vieru tým,
že hovorí: „Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch
súženia.“ (v. 10). V žalmoch sa stretajú stále vyjadrenia dôvery a žiadosti o pomoc,
ktoré sú častokrát skutočným a ozajstným krikom o pomoc. Pretože je veriacim, ten,
čo žiada, má aj dôveru otvoriť ústa a dvíhať svoj krik k Bohu.

Sú chvíle v našom živote, v ktorých je dôvera ovplyvnená ťažkými skúškami. V tomto
žalme vnímame nádej pre budúcnosť, ktorá však prepokladá schopnosť čakania.
Slovesá sú v budúcom čase: chudobný nebude zabudnutý, nádej úbožiakov nebude
zahanbená… Boh nazabudne na chudobného, Boh nesklame nádej úbohých.
„Ale Pán tróni naveky, už si pripravil stolec sudcovský.
A spravodlivo bude súdiť svet, podľa práva bude súdiť národy.“
„Pán bude súdiť podľa čestnosti a so spravodlivosťou, pretože je svedomie, ktoré
svedčí, sú myšlienky, ktoré obžaluvávajú alebo obhajujú.“ (Augustín)

V najťažších momentoch je nevyhnutné vedieť čakať s dôverou, vediac, že Boh
dodrží svoje sľuby. Kresťanská viera pozerá na budúcnosť s dôverou, aj keď to tak
vôbec častokrát nevyzerá. A aj modlitba pozerá do budúcnosti, žiadajúc Boh, aby bol
spravodlivému „bezpečným útočiskom v čase súženia (úzkosti)“ a zároveň, aby sme
si boli istí, že Boh určite na nás nezabudne a nesklame naše nádeje.

WordPress Video Lightbox Plugin