Žalm 9

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Vďaka za víťazstvo

Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom
a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné.
V tebe sa budem tešiť a radovať,
ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší.

Veď moji nepriatelia dávajú sa na útek,
pred tvojou tvárou slabnú a hynú.
Lebo ty si sa ujal môjho súdu a rozriešil si môj spor,
zasadol si na trón ako spravodlivý sudca.

Zahriakol si pohanov a vyničil si rod bezbožný,
ich meno si vyhladil navždy, naveky.
Nepriatelia zhynuli, navždy umĺkli;
zboril si ich mestá, niet po nich ani pamiatky.

Ale Pán tróni naveky,
už si pripravil stolec sudcovský.
A spravodlivo bude súdiť svet,
podľa práva bude súdiť národy.

Pán bude utláčanému útočišťom,
príhodným útočišťom v časoch súženia.
Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú,
veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.

Spievajte a hrajte Pánovi, čo na Sione prebýva,
ohlasujte jeho skutky medzi národmi.
Lebo on, čo pomstí krv, na nich pamätá,
nezabúda na nárek bedárov.

Zmiluj sa, Pane, nado mnou,
pozri, ako ma nepriatelia sužujú,
vytrhni ma z brán ríše smrti,
aby som v bránach dcéry sionskej hlásal všetky tvoje skutky preslávne
a plesal, že si mi pomohol.

Pohania padli do jamy, ktorú kopali,
a v tom osídle, čo nastrojili,
chytila sa im vlastná noha.
Pán sa zjavil a konal súd.
Hriešnik sa zamotal do diela svojich rúk.

Do pekla pôjdu hriešnici,
všetci pohania, čo zabúdajú na Boha.
Lež na úbožiaka on nezabudne naveky,
ani nádej úbožiakov navždy márna nebude.

Povstaň, Pane, nech sa nevyvyšuje človek;
a národy si na súd predvolaj.
Pane, hrôzou ich zasiahni;
nech pohania pochopia, že sú iba ľuďmi.

Komentár

Žalmy 9 a 10 tvorili kedysi jeden celok. majú alfabetickú štruktúru. Každá sloha začína s písmenom hebrejskej abecedy. Čo sa týka obsahu, sú to žalmy múdroslovné. Modlitba pramení z kontemplácie Boha a jeho dobroty a z uvedomovania si ľudskej biedy a zloby.

Žalm 9 je vzdávaním vďaky Bohu. Pán je tu opisovaný ako spravodlivý a najvyšší sudca a ochranca utláčaných. Žalmista túži, aby sa všetci zúčastnili na jeho oslavnom speve na vzdávanie vďaky Bohu. Prosí o pomoc pred nepriateľmi. Tento žalm končí zvolaním k Bohu, aby súdil a trestal hriešnikov a nepriateľské národy.

V  tomto žalme spoločenstvo veriacich ďakuje Pánovi za všetky nesčítateľné prisľúbenia naplnené vďaka jeho priazni. Posilňuje jeho dôveru v neho, ktorý sedí po pravici Boha, ale neopúšťa toho, kto je v súžení a kto ho hľadá.

Keď je človeku zabraná každá iná možnosť, okrem tej, že dúfa v Pána, ukazuje sa v ňom skutočná vnútorná chudoba a Boh nachádza cestu ako znovu vstúpiť do človeka.

WordPress Video Lightbox Plugin