Žalm 96 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Komentár:

Táto výzva zaznieva po trojitom spievajte Pánovi. Je tu výzva k slovnému prejavu: velebiť, dobrorečiť, ohlasovať, pokľaknúť, žehnať a rozprávať. Druhá výzva verša nalieha na nepretržité ohlasovanie Božieho spásneho konania po výzve spievať a velebiť Boha. Spása aj tu v Ž 96 súvisí už s témou kraľovania Pána. „Neuspokojte sa len s tým, že Božiu spásu poznáte. Ak sa nepripomína nadšenie a udalosti, čoskoro sa bude pokladať za samozrejmosť. Namiesto toho ju verejne hlásajte a pripomínajte jeden druhému Božiu dobrotu, čím obnovíte radosť, ktorú ste mali, keď sa ten zázrak stal.“ (Radak) „Neuznávajte Boha iba pre nadprirodzené zázračné zásahy, ale uznajte, že aj nenápadné každodenné udalosti sú jeho darmi.“ (Hirsch) „Máme chváliť Pána po všetky dni, teda deň za dňom, dnes a zajtra. Zakaždým, keď chválime Pána, máme príkaz chváliť ho vo svetle dňa, nie v tme našich hriechov, ale vo svetle našich čností. Slnko Krista vychádza v duši veriaceho, aby sa v ňom narodil nový jas.“ (Hieronym)

Boh Izraela je jediný, ktorý má byť chválený (Ž 48,2, Ž 47,3, Ž 95,3, Ž 99,3) „Výraz bohovia tu označuje anjelov, ktorí Pána oslavujú, vyvyšujú a s bázňou chvália. Takto budú raz Boha poznať všetky národy. Tí, ktorí sú pri ňom najbližšie, najlepšie rozumejú, aký je úžasný a chvályhodný.“ (Radak) „Prvé slová verša sa jasne vzťahujú na Pána Ježiša Krista. On sa stal malým, lebo sme boli malí. Keď spoznáme jeho veľkosť, staneme sa veľkými aj my. Dokonca žalmistovi chýbajú slová, aby vyjadril, aký je veľký. Ľudská myšlienka si to nemôže predstaviť a jazyk to môže ťažko opísať.“ (Augustín)

„Modloslužobníci pôvodne uctievali slnko, mesiac a hviezdy. Tieto nebeské telesá sú v porovnaní s Bohom celkom bezvýznamné, lebo Pán utvoril nebesia, vrátane týchto nebeských telies, a Stvoriteľ istotne prevyšuje svoje stvorenia.“ (Radak)

Slová verša 9 „v posvätnom rúchu“ vyjadrujú „intenzívne sväté miesto“. „Nech je prameň svätosti, svätý chrám, nádhernejší než všetky ostatné stavby“ (Radak), aby ľudia slúžili Bohu s umocnenou bázňou a úctou.“(Feuer). „Výraz v posvätnom rúchu by sa tu mal čítať ako bázeň. Z toho plynie poučenie, že skôr, než sa človek začne modliť, má byť preniknutý zmyslom pre bázeň a úctu.“ (Feuer) „Národy, ktoré sa pred Bohom nechveli a nemali pred ním bázeň, uznajú jeho veľkosť a budú sa pred ním chvieť až vtedy, keď uvidia jeho divy“ (Radak) „t. j. v mesiášskej ére.“ (Feuer)

Veršom 10 sa žalm 96 jasne prepája s témou žalmu 93, pričom v Ž 96 výrok „Pán kraľuje“ zaujíma vrcholnú pozíciu. Adresátom tejto výzvy je rodina národov. V dôsledku toho je ich oslava Pána ako kráľa a udržiavateľa sveta misionárskym ohlasovaním dobrej zvesti ostatným národom. Skutočnosť, že Pán kraľuje, má dva účinky: stabilitu sveta a spravodlivosť medzi národmi. Boh spravodlivým súdom ukončí konflikty národov, dôsledkom čoho bude nastolený pokoj a mier vo svete. „Pred mesiášskou érou sa zem bude zmietať v chaose a rozpade.“ (Ibn Ezra) „Na rozdiel od pozemských kráľov Boh nezneužíva svoju moc ani strach ľudí z nej. Keď uvidí, že ľudia sa s bázňou usilujú slúžiť mu, upevní stabilitu zeme tak, že sa jej obyvatelia budú cítiť bezpečne. Keď sa teda bude chvieť pred ním celá zem (Ž 96,9), potom sa on na odplatu postará, aby aj svet bol upevnený, takže sa nezapotáca.“ (Raši) „Kristus prišiel upevniť ľudský rod, ktorý sa predtým skazil. Prišiel upevniť svet svojím krížom, aby sa nekýval. Kristov kríž je pilierom ľudského rodu. Tento kríž má kresťan nosiť v lone podobne ako Kristovo zmŕtvychvstanie.“ (Hieronym)

WordPress Video Lightbox Plugin