Žalm 7

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Modlitba spravodlivého, ktorého potupujú

Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam,
zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma,
aby ma niekto neschvátil a neroztrhal ako lev,
a nemal by som záchrancu.

Pane, Bože môj, ak som sa čohosi zlého dopustil,
ak som si ruky poškvrnil zločinom,
ak som sa dobrodincovi odplatil zlom,
ak som nepriateľa olúpil a nechal bez pomoci,
potom nech ma prenasleduje nepriateľ a nech sa ma zmocní
a nech ma zašliape až do zeme
a do prachu zrazí moju česť.

Povstaň, Pane, vo svojom hneve,
postav sa proti zúrivosti mojich nepriateľov.
Bože môj, vystúp na súde, ktorý si ty nariadil.
I obklopí ťa zhromaždenie národov,
ale ty si zasadni vysoko nad nimi.
Pán je sudca národov.
Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti
a podľa mojej nevinnosti.
Nech je už koniec zlobe hriešnikov.
Posilni spravodlivého,
ty, spravodlivý Bože, čo skúmaš myseľ a srdce.

Boh je moja obrana;
on zachraňuje tých, čo majú srdce úprimné.

Boh je sudca spravodlivý;
dáva výstrahy každý deň.
Ak sa hriešnik neobráti, naostrí svoj meč,
napne luk a namieri.
Pripraví si smrtonosné zbrane,
svoje šípy naplní ohňom.

Hľa, hriešnik počal neprávosť,
ťarchavý je zlobou a plodí zločin.
Jamu vykopal a prehĺbil,
lež sám padol do pasce, ktorú nastrojil.
Jeho zloba zosype sa mu na hlavu,
temeno mu pritlačí jeho násilie.
Ale ja budem velebiť Pána pre jeho spravodlivosť
a meno najvyššieho Pána budem ospevovať.

Komentár

Žalmista je falošne obvinený a volá k Bohu proti klamárom a tým, ktorí mu chystajú pasce. Zároveň vyznáva svoju nevinnosť v tom prípade, v ktorom je obvinený. Zvoláva teda Boží súd na svojich nepriateľov. Zatiaľ čo nepriateľ chystá zbrane smrti, žalmista vkladá dôveru v Boha. Jeho nepriatelia sú uvrhnutí do trestu a žalmista chváli Boha. Zatiaľ čo nepriateľ pripravuje nástroje smrti, žalmista vkladá do Božej pomoci všetku svoju dôveru: On je jeho ochrana a zachraňuje priamych srdcom.

Je to Dávidov žalm a vzťahuje sa na historické udalosti, ktoré nie sú úplne jednoznačné. Prvá možnosť: je to vzlyk pri príležitosti slov Kusa, syna Jeminiho. Nevie sa presne o koho sa jedná, odborníci si však myslia, že sa jedná o jedného zo Saulových mužov a myslia si, že ide o udalosti zo:1 Sam 24 a 26. Druhá možnosť: jedná sa o Kusiho (Chusaia), ktorý bol Dávidovým priateľom, ale prešiel na stranu jeho syna Absolóna, ktorý viedol vojnu proti svojmu otcovi. Jeho úlohou bolo objaviť a zneškodniť plány, ktoré Absolón pripravoval, aby zničil svojho otca na základe Achitofelových rád: 2 Sam 16-17.

Tento žalm by sa mohol charakterizovať ako žalm nádeje. Vo zvolaní záchrany, ktorá príde od jediného spravodlivého a svätého, ktorým je Ježiš Kristus. Základnou témou žalmu je téma Božej spravodlivosti, ktorá sa má ukázaťaby bránila spravodlivosť tých, ktorí sú nespravodlivo prenasledovaní. Žalm prenasledovaného s poníženého spravodlivého, ktorý vyznáva svoju nevinnosť a apeluje na Božiu spravodlivosť môže byť v celej pravde pokladaný za Kristovu modlitbu. (Jn 5, 20-23.27.30) „Tento Nebránený a Odsúdený na smrť vie, že je tým, ktorý v každom človeku buduje to podstatné. Za každou ľudskou tvárou a osudom bude on tým, že mu bude dávať mieru večnosti.“ (R. Guardini)

Môžeme pochopiť, v akom zmysle Kristus pokračuje v modlitbe tohto žalmu vo svojich veriacich, čiže v tých členoch, ktorí trpia nespravodlivosti, sú falošne odsúdení. Kristus je v nich sám súdený a je aj istotou toho, že On všetko obráti na správnu mieru.

Žalm 7 je vyjadrením hlbokého citu spravodlivosti a pravdy, ktoré Boh vložil do človeka pri stvorení na svoj obraz a podobu. Boh sám sa vyhlasuje za záruku a obrancu tohto citu. Kresťan vie, že ten, ku ktorému sa utieka pod ťarchou nespravodlivosti je jeho Otec, brat a priateľ a tak je s ním solidárny, že túto modlitbu sa modlí ako svoju potom, čo on sám sa stal obeťou klamstiev a nespravodlivostí zo strany ľudí. Tento žalm obsahuje dôležité ponaučenie: existujú Boží súd a spravodlivosť, ktoré sú silnejšie ako hriech. Každý hriech čaká odsúdenie a trest.

Spoločenstvo veriacich vo svojom utrpení pokračuje v modlitbe tohto žalmu a nádeji v spravodlivý Boží súd ju napĺňa dôverou a môže takto odpočívať pokojne v náručí Božieho milosrdenstva chránená pred útokmi zlého.

WordPress Video Lightbox Plugin