Žalm 18

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 18

Milujem ťa, Pane, moja sila;
Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj.
Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem;
ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca.
Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála,
a budem zachránený pred nepriateľmi.
Obkľúčilo ma smrtiace vlnobitie
a vydesili zlostné prívaly.
Ovinuli ma povrazy záhrobia,
zovreli ma osídla smrti.
V úzkosti som vzýval Pána
a volal som k svojmu Bohu.
Zo svojho chrámu počul môj hlas
a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu.

II

Zem sa pohýbala a zachvela;
vrchy sa otriasli a pohli v základoch,
lebo vzplanul hnevom.
Dym sa mu valil z nozdier
a spaľujúci oheň z jeho úst,
vyletúvali z neho žeravé uhlíky.
Znížil nebesia a zostúpil:
čierne mračno pod jeho nohami.
Zasadol na cheruba a vzlietol,
vznášal sa na krídlach vetrov.
Temnotami sa celkom zahalil
a stánok si urobil z čierňavy vôd a oblakov.
Pred žiarou jeho tváre mraky lietali,
ľadovec a žeravé uhlie.
Pán z neba zahrmel
a zaznel hlas Najvyššieho:
ľadovec a žeravé uhlie.
Vyslal šípy a rozprášil ich,
vrhol blesky a zmietol ich.
Otvorili sa hlbočiny vôd
a základy zeme sa odkryli.
Pred tvojou hrozbou, Pane,
pred víchricou tvojho hnevu.
Z výsosti čiahol rukou a chytil ma
a vyzdvihol ma zo stredu hlbokých vôd.
Vytrhol ma z rúk mojich premocných nepriateľov,
z rúk tých, čo ma nenávideli
a boli silnejší ako ja.
Napadli ma v môj deň nešťastný,
ale Pán mi bol podperou.
Vyviedol ma na miesto priestranné,
zachránil ma, lebo si ma obľúbil.

III

Za moju spravodlivosť ma Pán odmení,
za to, že moje ruky sú čisté,
lebo som kráčal po cestách Pánových
a od svojho Boha som neodstúpil bezbožne.
Pred očami som mal všetky jeho príkazy
a jeho zákony som neodvrhol.
S ním som bol bez úhony
a uchránil som sa zločinu.
Za moju spravodlivosť ma Pán odmenil,
lebo videl, že moje ruky sú čisté.
Voči svätému si svätý,
voči šľachetnému šľachetný,
voči úprimnému úprimný,
voči zvrhlému si neúprosný.
Pokorný ľud chrániš pred zánikom
a ponižuješ oči pyšných.
Ty, Pane, zapaľuješ moju pochodeň;
môj Boh rozjasňuje vo mne temnoty.
Na šíky nepriateľov zaútočím s tvojou pomocou;
a s pomocou svojho Boha hradby preskočím.
Žalm {r:Ž}18, 31-51{/r}
Poďakovanie
Ak je Boh za nás, kto je proti nám? ({r}Rim 8, 31{/r})

IV

Božia cesta je čistá,
ohňom je vyskúšané slovo Pánovo.
On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.
Veď kto je Boh okrem Pána?
Kto je skala okrem nášho Boha?
To Boh ma silou opásal
a moju cestu urobil nepoškvrnenou.
Mojim nohám dal rýchlosť jeleňa
a postavil ma na výšinu.
Ruky mi na boj vycvičil
a moje ramená napínajú luk kovový.

V

Dal si mi svoj štít záchranný,
pravicou si ma podporil
a tvoja láskavosť ma urobila veľkým.
Mojim krokom si cestu uvoľnil
a moje nohy nepociťujú únavu.
Naháňal som svojich nepriateľov, až som ich dostihol,
a nevrátil som sa, kým som ich celkom nezničil.
Tak som ich zdrvil, že ani stáť nevládali,
popadali mi pod nohy.
Opásal si ma udatnosťou v boji
a vzbúrencov si uvrhol do môjho područia.
Ty si zahnal mojich nepriateľov na útek
a rozprášil si tých, čo ma nenávidia.
Kričali, nemal im kto pomôcť,
volali k Pánovi, ale on ich nevyslyšal.
Rozprášil som ich ako prach unášaný vetrom,
šliapal som po nich ako po blate uličnom.
Vytrhol si ma zo vzbury ľudu
a ustanovil za hlavu národov.
Slúži mi ľud, ktorý som nepoznal,
a poslúcha ma na jediné slovo.
O moju priazeň sa uchádzajú cudzinci;
cudzinci blednú od strachu
a trasú sa vo svojich úkrytoch.

VI

Nech žije Pán, nech je zvelebený môj Záchranca,
nech je vyvýšený Boh, moja spása.
Bože, ty si ma poveril odplatou
a podmanil si mi národy;
ty si ma oslobodil od zlostných nepriateľov.
Povýšil si ma nad mojich odporcov
a vytrhol si ma z rúk násilníka.
Preto ťa, Pane, budem velebiť medzi národmi
a ospevovať tvoje meno žalmami.
Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá,
preukazuješ priazeň svojmu pomazanému,
Dávidovi a jeho potomstvu až naveky.

Komentár

S niektorými úpravami sa tento žalm nachádza aj v Sam 22. Božie tajomstvo
zostáva nepreniknuteľné, aj keď prejavuje svoju moc činmi. Boh predstavuje seba
samého a svoj spôsob konania: je dobrý, pokoruje pyšných, on v živote žalmistu
necháva zažiariť lúč svojho svetla ako prisľúbenie života a veľkého a trvalého
potomstva. Dodáva mu odvahu a silu do boja proti nepriateľom.

Celý žalm má veľkonočný charakter. Cez neho spoločenstvo veriacich komunikuje
Pánove boje a utrpenia a vďaka dôvere, ktorú kladie v neho je účastné aj na jeho
víťazstvách (2Kor 4,10).

Dávidov život, ale predovšetkým Kristov boli neprestajným nasledovaním bojov
v Božej blízkosti, ktoré boli sprevádzané zázračnými Božími vstupmi: taký je život
kresťana.

V sebe samých nosíme svojich nepriateľov, na nás samých potrebujeme cvičiť
neustálu bdelosť, proti nášmu starému človeku musíme cvičiť neustálu bdelosť
a stáť na bojovej nohe, prosiac Pána, aby nás poučil a sprevádzal v boji. Pán nás
sleduje s tvárou plnou lásky a milosrdenstva, žije v nás a koná vás tajomne
mocou Ducha (Hebr 12, 18-19.22.24).

WordPress Video Lightbox Plugin