Žalm 39 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 39 3. časť komentár: Pri rozjímaní

„Tento žalm je trpkým a bolestivým žalmom, ktorý nás pozýva uvažovať o realite nášho života, v ktorom je skutočnosťou krehkosť nášho života. Jeho témou je plynutie času, ktorý nám uteká, je úvahou o ľudskej obmedzenosti, ktorá aj napriek tomu má svoj základ v dôvere v Boha. Autor skladá žalm na protikladoch ticho – slovo, ovládanie sa – vybuchnutie, výrazy, ktoré sa vzťahujú na život, ale aj na jeho koniec. Žalmista si dal predsavzatie, že sa bude ovládať v konaní a hovorení počas toho, keď bude oproti nemu zlý človek. Hľadá v tichosti spôsob ako sa vyhnúť jeho zákernému konaniu. Ticho však potom prináša výbuch, ktorý sa nedá ovládnuť, je ako devastujúci oheň, ktorý sa prejavuje v pálčivom vyjadrení: „Daj mi poznať Pane, môj koniec“.  Boh má pomôcť človeku pochopiť a nájsť dôvod, Božia lekcia je však neúprosná, ešte viac ho privádza pred krehkosť existencie a to slovom, ktoré je rovnako jemné i neúprosné: dych. V hebrejčine „habel“, často prekladané ako „márnosť“. Tu sú zničené ilúzie a povrchnosti. Človek sa snaží, namáha, zbiera, ale život človeka nie je ničím iným ako dychom, je ničím trvanie jeho života. Človek je znova umlčaný, ešte v tichu, ale už nie viac sám pre tajomstvom bytia, skôr sa už nachádza pre Božím konaním, v ktorom odkrýva prevahu Božej logiky. 

Koľko ráz aj my prekonávame momenty ťažkostí bez toho, aby sme našli odpoveď. Nestačí istotne jedna modlitba, aby nám pomohla prekonať ťažkosti a smútok. Ale hlavne vtedy, v tých momentoch je dôležité, aby zostala pevná naša dôvera v Pána. A tak ako Ježiš, s celou svojou ľudskosťou sa obracia ku Otcovi a hovorí mu: „ak chceš, vzdiaľ odo mňa tento kalich! Nech sa však nestane moja, ale tvoja vôľa“ (Lk 22,42), tak žalmista pozná svoju krehkosť a svoje utrpenie a v odpovedi, ktorú očakáva od Boha nehľadá osud, ktorý nie je jeho, ale obracia sa modlitbou k Nemu, aby jeho existencia bola o trochu menej bolestivá, skôr než všetko pominie.“ (Serena Nicolo)

WordPress Video Lightbox Plugin