Žalm 40

Zhudobnený text s akordami

Originálny text

Žalm 40

Čakal som, čakal na Pána
a on sa ku mne sklonil.
Vyslyšal môj nárek
a vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.
Nohy mi postavil na skalu
a kroky mi upevnil.
Do úst mi vložil pieseň novú,
chválospev nášmu Bohu.
Mnohí to uvidia a bázeň ich naplní
a budú dúfať v Pána.
Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru
a nevšíma si pyšných ani náchylných klamať.
Veľa zázrakov si urobil, Pane, Bože môj;
a v tvojich zámeroch s nami
kto sa ti vyrovná?
Aj keby som ich chcel rozhlásiť a vyrozprávať všetky,
toľko ich je, že sa nedajú spočítať.
Obety a dary si nepraješ,
lež uši si mi otvoril.
Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia,
preto som povedal: „Hľa, prichádzam.
Vo zvitku knihy je napísané o mne,
že mám plniť tvoju vôľu.
A to chcem, Bože môj,
hlboko v srdci mám tvoj zákon.“

II

Ohlasujem tvoju spravodlivosť vo veľkom zhromaždení;
svojim perám hovoriť nebránim, Pane, ty to vieš.
Tvoju spravodlivosť si v srdci neskrývam,
rozprávam o tvojej vernosti a o tvojej spáse.
Neskrývam tvoju milosť a pravdu
pred veľkým zhromaždením.
Ale ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo,
tvoja milosť a tvoja pravda nech mi vždy pomáhajú.
Zo všetkých strán sa na mňa kopia nespočetné pohromy,
opantalo ma toľko hriechov,
že nemám o nich prehľadu.
A je ich viac, než mám vlasov na hlave,
až mi z toho srdce zamiera.
Pane, ráč ma zachrániť,
príď mi čím skôr na pomoc.

[Nech sa hanbia a červenajú všetci dovedna,
čo mi číhajú na život a čo mi ho chcú zničiť.
Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí,
čo mi chcú zle.
Nech zmeravejú hanbou tí,
čo mi hovoria: „Tak mu treba!“]

No nech jasajú a nech sa v tebe tešia všetci, čo ťa hľadajú.
A tí, čo túžia po tvojej pomoci, nech stále hovoria:
„Nech je zvelebený Pán!“
Ja som síce biedny a úbohý,
no Pán sa stará o mňa.
Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ,
Bože môj, nemeškaj.

Komentár

Tento žalm je zložený z dvoch dosť odlišných častí.

Tá prvá (2-11) je spevom vďaky človeka, ktorý sa zachránil zo smrteľného
nebezpečenstva.

Tá druhá (12-18) je prosba o oslobodenie a pomoc z dosť ťažkej situácie.

Žalmista mal skúsenosť toho, že v bolestných chvíľach života dúfal v Pána a ten
ho vytiahol z jamy hrôzy, z bahna a dal mu istotu a stabilitu jeho životu. Spieva
Bohu chvály, keď vidí čo Boh pre neho robí a nadobúda väčšiu dôveru v neho.
Skutočne šťastný je ten, kto dôveruje Bohu: Boh vedie jeho život podľa plánu,
ktorý je múdry a nádherný a človek si uvedomuje, že ho nikdy nebude dostatočne
chváliť. Keď žalmista koná obetu chvály, Boh mu zjavuje, čo je pre neho
najkrajšou obetou: je to plnenie Božej vôle (Deut 6, 4-9). Teraz sú teda zákon
a Božia vôľa vpísané v srdci človeka a on sa stáva Božím sluhom.

V druhej časti žalmu sa však žalmista ocitá obklopený nesmiernym zlom.
Vyznáva, že je to kvôli jeho hriechom a prosí Pána, aby ho vo svojej vernosti
neopustil. Prosí aj o to, aby mu Boh čím skôr prišiel na pomoc.

List Hebrejom vkladá niektoré slová do úst Krista (Hebr10,5-10). On je ten, ktorý
úplne naplnil obetu vlastnej vôle svojmu Otcovi. Žalm 40 vyzerá ako Kristova
modlitba na Veľký Piatok. V ten deň plní vôľu Otca tým, že sa stáva poslušným až
na smrť.

Keď recitujeme prvú časť žalmu nachádzame cez opisy našej spásy (2-4) pocity
vďaky, ktoré máme voči Bohu a vstupujeme do srdca evanjeliového posolstva (Mt
7,21, Mt 12,50), ktoré je podstatou celého Ježišovho života: plniť vôľu Nebeského
Otca (7-9). Na prehĺbenie: Jn 4,34, Jn 5,30, Jn 6,38.

Modlitba žalmu nám dáva milosť žiť v nás túto poslušnosť, ktorá je najvzácnejšou
obetou Bohu, pretože ničí v nás koreň hriechu, ktorým je pýcha (Sir10,15) a tvorí
v nás skutočné spoločenstvo s Bohom, ktoré spočíva v tom, že našu vôľu
spájame s tou jeho (Lk 22,42).

WordPress Video Lightbox Plugin