Žalm 5 – 2. časť

Zhudobnený text s akordami

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Originálny text

Prosíme o prepáčenie - na obsahu sa pracuje.

Žalm 5 2. časť: Komentár:

Zatiaľ čo žalm 4 je večernou modlitbou, žalm 5 je rannou modlitbou. Hoci žalmista spal
v pokoji a istote, zobúdza sa zo vzdychmi a krikom. Taká je i naša skúsenosť, i naša viera sa
častokrát kolíše.
Žalmista teda každé ráno obracia svoju modlitbu Jedinému, ktorý sa nestráca, Kráľovi
a Bohu, ktorého pevná vernosť nezávisí od chvejúcej sa dôvery jeho ľudu. Ako však žalmista
môže úplne isto vyhlásiť, že aj dnes bude kráčať verne, aj keď je obkľúčený osobami, ktoré sú
arogantné, plné klamstva a násilia? Iba v sile vernej Pánovej lásky. Iba v jeho láske – vernej
zmluve, nedotknuteľnej, milosrdnej a neuväzniteľnej – nás môže udržať vernými v tomto
svete.
Žalmista uzatvára svoju modlitbu s typickým prejavom nádeje. Faloš nebude mať posledné
slovo! Tí ktorí nachádzajú útočište v Bohu a v jeho Slove budú plní jasania a spevov radosti
navždy. Všimnime si: Božia pravda víťazí, ale je to pravda, ktorá je sprevádzaná radosťou!
Božie Slovo by malo vždy napĺňať naše jazyky spevom a rozveselovať naše srdcia,
predovšetkým, ked´plnosť tohto Slova – Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami – nás
napĺňa milosťou za milosťou. (Jn 1,16)! Keď porovnávame „vznešenosť poznania Ježiša
Krista“ (Fil 3,8) s ostatnými radosťami, tieto sa nám zdajú ako tiene a prach. Bola to aj túžba
tohto Slova, aby naša radosť bola plná v ňom. (Jn 15,11)
Ku slohám: „Toto je proroctvo, nie prekliatie. Nevyjadruje túžbu, aby sa tak stalo, ale vidí, čo
sa stane… V tom istom zmysle, vskutku, aj slová, ktoré nasledujú: nech sa radujú tí, čo dúfajú
v teba, sú vyjadrené v prorockom zmysle, tom zmysle, že vidí tých, ktorí sa radujú.“
(Augustín)
Ku refrénu: „Pretože ty žehnáš spravodlivého“ Budeš ho žehnať v budúcnosti, teda blaženosť
je odovzdaná… „Pán nás korunoval (obklopil) ako štítom svojou priazňou“. V tomto živote
jednou vecou je štít a druhou koruna, u Boha je však on sám aj štít aj koruna. Ako štít nás
ochraňuje, ako Boh nás korunuje: on je naším štítom, on je našou korunou.“ (Origenes)

WordPress Video Lightbox Plugin